Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8937/VPCP-KTN
V/v dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 148/TTr-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016) về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, trình Chính phủ xem xét, sau khi Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: Tư pháp, GTVT, TNMT, KHĐT;
- TCty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8937/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8937/VPCP-KTN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/10/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản