Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/VPCP-CN
V/v rà soát lại nội dung, hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (các Công văn: số 939/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 940/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018, số 941/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018 và số 942/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2018) về các dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát lại nội dung các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng các lĩnh vực: Hàng không, đường sắt quốc gia, hàng hải và đường thủy nội địa, đảm bảo khi được ban hành không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các lĩnh vực trong ngành giao thông vận tải; trên cơ sở đó, hoàn thiện các dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN;
- Các Tổng công ty: Cảng hàng không VN, Đường sắt VN, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1472/VPCP-CN năm 2018 về rà soát lại nội dung, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1472/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/02/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/02/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản