Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9247/VPCP-CN
V/v Đ án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Công an,
Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6413/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 7 năm 2019), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản số 3048/TCTCHKVN-TCKT ngày 29 tháng 7 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5552/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 11231/BTC-QLCS ngày 24 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3106/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 8 năm 2019), Công an (văn bản số 2078/BCA-ANKT ngày 30 tháng 7 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 8421/BQP-TC ngày 06 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4117/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2019); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1266/UBQLV-CNHT ngày 05 tháng 9 năm 2019) và về việc phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 9247/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/10/2019
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/10/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản