Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ hàng hóa A.N.C.
(Đ/c: 35 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 01/8/2016 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ hàng hóa A.N.C đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC về thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì hồ sơ cấp mã số nhân viên đại lý của bà Đoàn Thị Bích Thủy là không phù hợp do chưa cung cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, luật, kỹ thuật. Do vậy, Công ty chưa đủ điều kiện để được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha