Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Giang Nam.
(Đ/c: 12D Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Giang Nam đề nghị - công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 về điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan. Đề nghị Công ty cung cấp thông tin sau:

1. Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan.

2. Về phương thức kết nối mạng.

3. Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC về thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì hồ sơ cấp mã số nhân viên đại lý của ông Nguyễn Trung Hiệp là không phù hợp do chưa cung cấp bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan. Do vậy, Công ty chưa đủ điều kiện để được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha