Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/GSQL-TH
V/v cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Lâm.
(Đ/c: Số 205-207, đường Trường Chinh, xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến, thị xã Ph Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-TCHQ ngày 16/09/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Lâm.

Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có thông báo như sau:

1. Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho:

- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Sinh ngày: 15/02/1982. Mã số: 013017838

2. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Lâm và Bà Nguyễn Thị Hương Thảo có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

(Gửi kèm thông báo mã s nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết);
- Cục CNTT & TKHQ (để biết);
- Lưu: VT, TH (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha