Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Ngày 29/10/2019, Cục Hải quan tỉnh An Giang có công văn số 2753/HQAG-NV về hủy tờ khai hải quan. Theo đó, liên quan đến vướng mắc về việc tờ khai không xuất khẩu được hệ thống tự động xác nhận qua khu vực giám sát hải quan của Công ty CP rau quả thực phẩm An Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh An Giang phối hợp làm việc với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty CP rau quả thực phẩm An Giang để kiểm tra, xác minh làm rõ hàng hóa đóng trong container CXRU1411608 thực tế đã xuất khẩu theo tờ khai nào (tờ khai số 302077712110 hay tờ khai số 302078959840). Trường hợp hàng hóa thực tế đã xuất khẩu theo tờ khai số 302078959840 và tờ khai số 302077712110 không có hàng hóa xuất khẩu thì Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện thủ tục hủy tờ khai số 302077712110.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (để p/hợp);
(Đ/c: 722 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành