Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/TCHQ-GSQL
V/v ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1061/HQQN-GSQL ngày 24/3/2020 về việc thực hiện tiết a điểm 2 công văn số 755/TCHQ-GSQL ngày 11/2/2020 liên quan đến cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Tiếp theo công văn số 755/TCHQ-GSQL, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan XK, NK có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa như sau:

1. Trường hợp người khai hải quan đã khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan XK, NK, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa ghi cụ thể “mục hàng” được kiểm tra theo số thứ tự mục hàng khai trên tờ khai hải quan XK, NK và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan XK, NK với hàng hóa thực tế kiểm tra.

2. Trường hợp người khai hải quan chưa khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan XK, NK thực hiện như sau:

a) Khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan: Yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

b) Khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa:

Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi đầy đủ tên hàng hóa và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa theo quy định trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan XK, NK với hàng hóa thực tế kiểm tra.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan vi phạm pháp luật về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành