Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5135/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa XNK tại cảng hàng không Nội Bài

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Triển khai Quyết định 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Bộ Tài chính, sau thời gian thí điểm và hoàn thiện hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội triển khai chính thức Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài;

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm thông báo việc triển khai chính thức tới các Hãng hàng không có chuyến bay quốc tế và các đơn vị kinh doanh kho hàng không quốc tế liên quan tại địa bàn quản lý.

3. Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Công nghệ thông tin về Hải quan có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong thời gian đầu triển khai chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Vũ Thị Mai (thay báo cáo);
- Đ/c TCT Nguyễn Văn Cẩn (thay báo cáo);
- Cục GSQL, CNTT (để phối hợp);
- Cty ACSV, ALS, NCTS (để phoi hợp); (Sân bay quốc tế Nội Bài, H.Sóc Sơn, HN)
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành