Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/GSQL-GQ1
V/v hủy tờ khai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3214/HQHCM-GSQL ngày 08/11/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc hủy tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hủy tờ khai trùng thông tin

Trong khi chờ hoàn thiện Hệ thống đáp ứng yêu cầu chặn tờ khai trùng thông tin, đối với việc hủy tờ khai thuộc các trường hợp này, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2. Đảm bảo không cưỡng chế do nợ quá hạn 90 ngày đối với các lô hàng chưa được thông quan giải phóng hàng

Tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/H13 ngày 06/04/2016 quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định của Luật hải quan.”

Tại khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tiền thuế nợ như sau: “Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.

Tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QG11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau: “Người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Như vậy, trường hợp tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chưa được thông quan thì tiền thuế thuộc tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu chưa phải là tiền thuế nợ, do đó chưa thuộc danh sách nợ quá hạn, chưa bị cưỡng chế trên hệ thống kế toán thuế tập trung và chưa bị dùng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng khác.

Liên quan đến vụ việc tương tự, ngày 18/9/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5440/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện, do đó đối với các trường hợp phát sinh tương tự đề nghị đơn vị căn cứ nội dung công văn số 5440/TCHQ-TXNK để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân