Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng
(Địa chỉ: KCN Nomura - Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số GEHP2020274 ngày 3/9/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng liên quan đến hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

- Tại Điều 20 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định về hóa đơn:

“1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.”

- Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định về chứng từ kế toán:

“5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, về hóa đơn, chứng từ để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và sử dụng lưu giữ làm chứng từ kế toán đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định hoặc liên hệ với cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Vũ Xuân Bách (để b/cáo);
- Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Vụ PC, KK, TTra (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mạnh Thị Tuyết Mai

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1039/TCT-CS năm 2021 về sử dụng hóa đơn, chứng từ thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1039/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/04/2021
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Mạnh Thị Tuyết Mai
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản