Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3919/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ việc cung cấp tem kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế đối với khoản thu từ việc cung cấp tem kiểm định các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016 của Bộ Tài chính) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

2. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Căn cứ tại điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về việc lập hóa đơn.

4. Căn cứ tại điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

5. Về việc sử dụng chứng từ thu tiền in tem kiểm định các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3451/TCT-CS ngày 03/8/2016 trả lời Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công văn số 2257/TCT-CS ngày 02/6/2020 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (bản photo các công văn kèm theo).

Đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các quy định, hướng dẫn nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3919/TCT-CS năm 2021 về sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ việc cung cấp tem kiểm định các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3919/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/10/2021
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Vũ Xuân Bách
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/10/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản