Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở - Tiền Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-TGG-049412-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng (số 1, số 2, số 3)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng (số 1, số 2, số 3)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết hồ sơ từ 2 ngày làm việc đến 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng (Không bao gồm thời gian xác minh, giám định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng