Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/CT-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Luật NSNN, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành TW, thời gian vừa qua công tác quản lý, sử dụng tài chính, NSNN đạt được những kết quả quan trọng, kỷ cương ngân sách được tăng cường, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đã được nâng lên.

Tuy nhiên qua kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng và quyết toán NSNN cho thấy: tình hình vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi NSNN còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị và cấp huyện, cấp xã; tình trạng đầu tư còn dài trải, hiệu quả đầu tư chưa cao; một số đơn vị chấp hành chưa đúng quy định về quản lý, sử dụng tài chính, NSNN... ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, ban quản lý; thủ trưởng các đơn vị dự toán; các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách, định mức chi thuộc lĩnh vực tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước theo thẩm quyền

Giao các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục rà soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách thu phí, lệ phí, thu NSNN thuộc thẩm quyền của địa phương, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức phân bổ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi từ ngân sách, sử dụng tài sản công, xe ô tô công vụ, xe chuyên dùng, tài sản công cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương; bãi bỏ các quy định trái với thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

- Tiếp tục rà soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, tài chính theo cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Hạn chế tối đa việc đề xuất ban hành các chính sách mới làm giảm thu NSNN; chỉ đề xuất ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo, tuân thủ đúng quy định của Luật NSNN về thẩm quyền ban hành chế độ, chính sách của địa phương.

2. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước

2.1. Giao Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với KBNN, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố:

- Lập dự toán thu NSNN phải theo đúng quy định của các Luật Thuế, chế độ thu, đảm bảo tính tích cực, vững chắc và bao quát hết các nguồn thu NSNN, phù hợp với khả năng tăng trưởng kinh tế và khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; làm tốt công tác phối hợp giữa ngành với các cấp chính quyền địa phương;

- Tổ chức thực hiện tốt luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch tỉnh giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu nộp vào NSNN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan và các nguồn thu NSNN, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng Chi cục thuế, hải quan và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

2.2. Các đơn vị tổ chức thu, quản lý các khoản thu NSNN

Căn cứ quy định của pháp luật tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ, hạch toán theo dõi trên hệ thống kế toán. Sử dụng nguồn thu được trích lại đúng chế độ, định mức, không để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán.

3. Về quản lý chi ngân sách địa phương

- Lập và quyết định giao dự toán chi NSNN phải bám sát mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở chế độ, định mức chi NSNN hiện hành. Bố trí dự toán chi NSNN và chi thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư XDCB phải đúng thẩm quyền, xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong trung hạn.

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi NSNN đúng thời hạn, nội dung, đối tượng, lĩnh vực chi theo quy định; đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và hoàn trả các khoản nợ, các khoản vay, ứng trước ngân sách; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm cùng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

- Điều hành, quản lý chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm xong vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả của khoản chi tiêu; kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định việc ứng trước dự toán NSNN, chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Chấn chỉnh tình trạng quyết định đầu tư vượt quá khả năng cân đối ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn dàn trải, ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thành quyết toán và xử lý nợ đọng XDCB; khắc phục những sai phạm trong công tác công tác quản lý dự án đầu tư từ giai đoạn khảo sát thiết kế đến triển khai thi công, nghiệm thu, giám sát công trình. Tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

- Sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi theo đúng quy định của Luật NSNN, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

- Giao cơ quan Kho bạc nhà nước tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát các khoản chi NSNN (bao gồm: chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển), thu hồi các khoản tạm ứng theo chế độ cho nhà thầu.

4. Quản lý, kiểm tra đối với các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; rà soát, đánh giá để đề xuất giải pháp hiệu quả hoạt động của các Quỹ theo quy định của Luật NSNN và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ quyết định, bố trí nguồn trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn.

6. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, tiếp tục rà soát ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu cần) quy định việc phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công làm căn cứ quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2896/CT-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

7. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy định.

8. Về quyết toán tài chính, ngân sách nhà nước

- Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Luật kế toán, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán chủ đầu tư, chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, xét duyệt theo quy định.

- Sở Tài chính, các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy (đơn vị dự toán cấp I) và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán.

- Các chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án và tiểu dự án thành phần sử dụng nguồn vốn đầu tư từ NSNN gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt theo quy định. Không để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN đã hoàn thành nhưng chậm lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán; đồng thời khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong công tác khảo sát, lập hồ sơ dự toán các dự án ĐTXD chưa phù hợp với quy định và địa hình thực tế được Hội đồng thẩm tra quyết toán chỉ ra. Kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan không chấp hành đúng thời hạn quyết toán dự án hoàn thành.

9. Tập trung nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình

Các ngành, các cấp, các đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng NSNN, tài sản công; chậm thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi ngân sách thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

Các cấp, các ngành và đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ thực hiện công khai ngân sách, công khai ngân sách đảm bảo nội dung, thời gian và biểu mẫu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý tài chính, NSNN.

10. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công chức làm công tác tài chính, kế toán tại cơ sở nhằm nâng cao năng lực quản lý, phát hiện các vướng mắc, vi phạm về tài chính, tài sản công và NSNN để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

11. Tổ chức thực hiện

(1) Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6) hàng năm (trước ngày 30/11) tổng hợp về tình hình thực hiện Chỉ thị (cấp huyện tổng hợp của cấp xã) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính).

(2) Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, NSNN; việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị.

(3) Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chỉ thị và kết quả thực hiện kết luận kiểm toán, thanh tra để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy; VP ĐĐBQH&HĐND-UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT, CVNCTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn