Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07), đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được đảm bảo; nhiều mô hình điển hình tiên tiến tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 07 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác. Một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Tình trạng trộm cắp tài sản, bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; tình trạng công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc tuyên truyền, vận động, phối hợp trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể ở một số đơn vị, địa phương có thời điểm chưa được thường xuyên, chưa có chiều sâu. Các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 246/KH-BCA ngày 12/11/2018 của Bộ Công an về “Công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện tại địa bàn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hiểu rõ và đồng thuận với quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về ANTT, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

3. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an cơ sở về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ như mô hình “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự giữa cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh với Công an 8 xã thuộc 4 huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu và Yên Mỹ; “Tổ tự quản an toàn giao thông” trong các trường học; “Tổ, đội tự quản bảo đảm ANTT” trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả công tác phối hợp, nhằm phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra phương hướng phù hợp đối với từng giai đoạn cụ thể.

5. Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao, đặc biệt là trong các mục tiêu trọng điểm về chính trị, các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động; tăng cường đầu tư, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò hạt nhân phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

6. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong và ngoài khu công nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

7. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở, bố trí kinh phí, trang thiết bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để lực lượng này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

8. Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; tổng hợp kết quả, báo cáo gửi Công an tỉnh trước ngày 15/11.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, CVNCHào.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phóng