Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019). Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã được thủ trưởng các đơn vị quan tâm, đầu tư, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định ANTT, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường từng lúc, từng nơi còn xảy ra mâu thuẫn nội bộ, đơn thư khiếu nại kéo dài, một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; tình trạng đình công, lãn công, tuần hành tại một số doanh nghiệp còn diễn ra; nạn trộm cắp tài sản, bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng vẫn còn xảy ra ở một số nơi... Cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ...

Để công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu:

I. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhất là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương đảng; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Kế hoạch số 88/KH-TU về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng, hồ sơ lưu trữ, tiêu chí, thẩm quyền xét duyệt, đánh giá phân loại mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng; hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối ANTT. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các trang mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

3. Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT ở các đơn vị.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Công an tỉnh

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng, hồ sơ lưu trữ, tiêu chí, thẩm quyền xét duyệt, đánh giá phân loại mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng "khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự ". Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, Pháp luật cho lực lượng bảo vệ, xây dựng lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, là lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ quan, chủ động thông báo, phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng giải quyết tốt các tình huống, không để xảy ra phức tạp về ANTT. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chủ trương, kế hoạch đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thời gian tới.

2. Sở Công thương

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ đạo các doanh nghiệp gắn công tác sản xuất kinh doanh với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1395/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 15/11/2015 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật và tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trong và xung quanh khu vực nhà trường.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp lực lượng Công an và chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm ANTT ở các khu công nghiệp. Phối hợp Công an tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng các mô hình "Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT " trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Phối hợp Công an tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng "Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT" trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát sóng các tin, bài, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng, hồ sơ lưu trữ, tiêu chí, thẩm quyền xét duyệt, đánh giá phân loại mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh và thông báo kết quả phân loại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu dân cư và ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn:

- Hàng năm, tổ chức hướng dẫn đăng ký, xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc quyền quản lý đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng, hồ sơ lưu trữ, tiêu chí, thẩm quyền xét duyệt, đánh giá phân loại mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với công an, chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài đơn vị; xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp, những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

9. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải phát huy tính gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chủ chốt trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, đảm bảo kinh phí cho hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị mình.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND huyện,
thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường