Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28) và Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1395/QĐ-UBND); trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được bảo đảm; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 và Quyết định số 1395/QĐ-UBND còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác. Một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Tình trạng trộm cắp tài sản, bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; tình trạng công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, đơn vị mình, nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; việc tuyên truyền, vận động, phối hợp trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể ở một số đơn vị, địa phương có thời điểm chưa được thường xuyên, chưa có chiều sâu. Các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 17/4/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận s44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 250/KH-BCA-V05, ngày 15/6/2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 246/KH-BCA ngày 12/11/2018 của Bộ Công an về “Công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chc, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hiu rõ và đồng thuận với quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về ANTT, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối ANTT. Mặt khác, khi tham gia trên mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cần đấu tranh với những thông tin sai trái, bịa đặt và thông tin chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; đồng thời vận động gia đình, người thân khi tham gia, sử dụng mạng xã hội không theo dõi, chia snhững trang, kênh mạng không chính thống, qua đó góp phần giữ gìn và tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

3. Chủ động đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Công an cơ sở về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung duy trì, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo Công văn số 566/UBND-NC, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn xây dựng, nhân rộng những mô hình có hiệu quả từ kết quả thí điểm Quyết định số 1395/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt các mô hình: “Trường học văn minh, học sinh, sinh viên thân thiện, không có ma túy, bạo lực học đường”; “Camera an ninh”; “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT” trong các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi...

4. Tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch của Trung ương, các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả công tác triển khai, phối hợp thực hiện nhằm phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình trin khai thực hiện và đề ra phương hướng phù hợp đối với từng nội dung, giai đoạn cụ thể.

5. Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng đim về kinh tế, đặc biệt là trong các mục tiêu trọng điểm về chính trị, các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động; tăng cường đầu tư, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò hạt nhân phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

6. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong và ngoài các Khu công nghiệp - Đô thị, Dịch vụ. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về qun lý nhà nước trên các lĩnh vực đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đối ngoại của địa phương.

7. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở đủ mạnh; quan tâm bố trí kinh phí, trang thiết bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để lực lượng này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

8. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh), chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tham mưu sơ, tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh đưa tiêu chí cơ quan đạt chuẩn về ANTT vào tiêu chí xét cơ quan đạt chuẩn văn hóa./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, V05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy
, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv176.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh