Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9719/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-BCA-V28 NGÀY 15/8/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VỀ “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI” GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BCA-V05 ngày 15/6/2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025. Để tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, phục vụ công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 (gọi tắt là Chỉ thị số 07) giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và quần chúng Nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công nhằm làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế phát triển.

3. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 75% trở lên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; hàng năm có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; hướng dẫn cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

2. Thực hiện Chỉ thị 07 gắn với việc tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ; Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Kế hoạch số 246/KH-BCA-A04 ngày 12/11/2018 của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

3. Tập trung phòng ngừa không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về ANTT; gây bức xúc trong cán bộ công chức, người lao động, học sinh, sinh viên; các vụ đình công, biểu tình, gây rối, gây bạo loạn; các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, cướp, lừa đảo, tội phạm ma túy; các điểm nóng về khiếu kiện... Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xử lý tội phạm.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an Nhân dân với Quân đội Nhân dân và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phong trào bảo vệ ANTQ cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

6. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các đơn vị, địa phương, quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn... đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng Công an các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại, sơ kết, tổng kết; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 07, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

- Hằng năm tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo chuyên đề, nhằm đáng giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, tránh qua loa, hình thức.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh hằng năm có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong đó có hướng dẫn thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Bảo vệ dân phố; Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Dân phòng...) tại các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình điển hình tiên tiến; nhân rộng các mô hình hay, phát huy hiệu quả; loại bỏ các mô hình hoạt động kém hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Thông báo gương người tốt, việc tốt, gương quần chúng tiêu biểu, mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Đề xuất, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đề nghị Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”.

- Định kỳ hằng năm, tham mưu UBND tỉnh có quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Chủ trì, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07 vào năm 2024.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

3. Sở Tư pháp

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy của địa phương liên quan đến công tác an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

4. Sở Thông tin và truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh trong các cuộc họp giao ban định kỳ tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

5. Sở Giao thông vận tải

Tiếp tục phối hợp Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền giáo dục công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên... nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện “Văn hóa giao thông”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các nhà trường đảm bảo chương trình, nội dung giáo dục về lĩnh vực ANTT; chú trọng giáo dục học sinh, sinh viên ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiêu chí nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp tham gia xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

8. Sở Tài chính

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, căn cứ quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo quy định của Luật ngân sách.

9. UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn.

10. Các sở, ban, ngành

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Có chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cuộc vận động và các phong trào khác, kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp với lực lượng Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình để thực hiện. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6) và 01 năm (trước ngày 01/11) có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- V05 - BCA;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đồng Nai, Đài PT&TH Đồng Nai;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, THNC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng