Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BUÔN BÁN, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là vật tư thiết yếu trong sản xuất nông nghiệp; sử dụng thuốc BVTV là biện pháp quan trọng trong việc ngăn chặn dịch hại bùng phát, bảo vệ cây trồng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp của tỉnh.

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tình hình buôn bán, sử dụng thuốc BVTV diễn biến khá phức tạp. Việc buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng, thuốc giả, thuốc ngoài danh mục vẫn xảy ra một số nơi. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc BVTV không đúng đối tượng, không đúng hướng dẫn sử dụng trên bao bì, không đảm bảo thời gian cách ly, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Để quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, giảm thiểu tác động xấu của thuốc BVTV đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, tàng trữ, mua bán, sử dụng, vận chuyển các loại thuốc BVTV: cấm sử dụng, thuốc giả, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc không có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, an toàn hóa chất về thuốc BVTV.

- Thực hiện đúng các quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; tiến hành ký cam kết đối với các cơ sở buôn bán thuốc BVTV về việc không mua bán các loại thuốc BVTV nhập lậu, thuốc ngoài danh mục, thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam, thuốc BVTV có nhãn không đúng quy định, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc BVTV và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và các quy định của pháp luật về quản lý buôn bán và sử dụng thuốc BVTV; thông tin kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk: Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin kiến thức và pháp luật về buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

4. Sở Công thương và Công an tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, lưu chứa thuốc BVTV.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV, tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp gắn với tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến các đoàn viên, hội viên.

- Khuyến khích, vận động hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các trường hợp lợi dụng sự kém hiểu biết của nhân dân để trục lợi, thu lời bất chính từ việc kinh doanh thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc giả, thuốc cấm sử dụng ở Việt Nam.

- Tùy tình hình diễn biến về buôn bán, sử dụng thuốc BVTV ở các địa bàn, tổ chức giám sát công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV đối với cộng đồng, môi trường.

- Quy định địa điểm thu gom, hướng dẫn thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về việc Hướng dẫn việc thu gom, tiêu hủy và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; kiểm tra, quản lý hoạt động dịch vụ BVTV, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại địa phương.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn; đồng thời, kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng