Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Để tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

- Chủ động rà soát, xác định chính xác nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức dự toán năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

- Triển khai trên diện rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn, về thuế theo quy định; thực hiện tốt các kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra qua các năm nhằm chống thất thu ngân sách.

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế như tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động phối hợp cơ quan chức năng địa phương nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả và thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2020.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế trong việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; chủ động phối hợp với cơ quan Thuế để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất, thuế khoán, xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, cụ thể như sau:

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các mỏ đã được đấu giá và tham mưu kịp thời để UBND tỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.

- Rà soát, kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Cung cấp cho cơ quan Thuế dữ liệu liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản (cấp phép, sản lượng,…) để quản lý thu, thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

- Xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá; xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho từng dự án; rà soát, bổ sung giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 khi giá đất trên thực tế có thay đổi, biến động.

- Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất thu hồi các dự án quá hạn, không triển khai, hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí; báo cáo kịp thời UBND tỉnh xử lý các vướng mắc liên quan đến khoản thu về đất đai đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất.

2.2. Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành kịp thời các quy định về phí, lệ phí; các quy định về giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh, bảng giá các loại,...

- Xác định các khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đôn đốc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án lớn nộp ngân sách trong năm 2020.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xử lý các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước như tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định của các cơ quan chức năng như xử lý bán tài sản, hàng hóa tịch thu, thu phạt vi phạm gian lận thương mại, phạt vi phạm hàng giả,...

2.3. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản kịp thời theo quy định để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đúng theo phân cấp, tỷ lệ phân chia nguồn thu theo quy định.

2.4. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời; các dự án thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành,... của các tổ chức, cá nhân đang triển khai hoặc đã hoàn thành để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí thuộc phạm vi quản lý của địa phương công khai danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận, chây ỳ, nợ thuế lớn.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến các doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

2.6. Sở Giao thông Vận tải:

Cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho Cục Thuế tỉnh để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

2.7. Sở Xây dựng:

Xây dựng bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh để Cục Thuế tỉnh làm cơ sở quản lý thu thuế sát với tình hình thực tế.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp, cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan Thuế theo quy định và thực hiện tốt cơ chế liên thông cấp mã số doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cho người nộp thuế. Tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh ngừng, nghĩ, bỏ địa chỉ kinh doanh sau đó xin thành lập mới doanh nghiệp để trốn thuế; kịp thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh có các biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế.

- Cung cấp thông tin kế hoạch vốn trả nợ, các dự án đầu tư để phối hợp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế đối với các công trình xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách của địa phương; đánh giá tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách; đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.

- Chủ động thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng trên địa bàn nhằm chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng cấp huyện trong việc quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế.

4. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020.

- Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ