Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Do đó, công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần phải được chú trọng chỉ đạo, thực hiện đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự báo tình hình chính trị, xã hội trong nước năm 2020 tiếp tục ổn định, tuy nhiên nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Tăng trưởng kinh tế nhiều năm liền đã đạt ở mức cao; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội và cũng là thách thức đối với công tác quản lý. Một số chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành trong năm 2020, như: Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14, Luật thuế tài nguyên, Luật Thuế Bảo vệ môi trường…. sẽ tác động trực tiếp tới thu NSNN. Bên cạnh đó, nhiều điểm mới liên quan đến chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), dự báo gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2020 về thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện: tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế, chính sách bảo hiểm xã hội nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích.

- Chủ động giải đáp các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp các hồ sơ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng thu thuế không dùng tiền mặt; Phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử khi thực hiện các hồ sơ thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách năm 2020 của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm 2020, đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí môn bài ngay trong quý I/2020. Phấn đấu đạt mức thu ngân sách cao nhất so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra;

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; rà soát, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản hụt thu, các nguồn thu còn tiềm năng; đề ra giải pháp cụ thể để kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Luật Quản lý Thuế để thu hồi nợ thuế;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp theo quy định, trước khi doanh nghiệp làm thủ tục cấp mới, cấp lại quyết định giao đất, cho thuê đất; hợp đồng thuê đất; giấy phép hoạt động khoáng sản; giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp…;

- Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung mới của Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các doanh nghiệp mới làm thủ tục đăng ký kinh doanh để khuyến khích đăng ký, kê khai nộp thuế tại tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành;

- Ngành Thuế tiếp tục phối hợp với đơn vị được ủy nhiệm thu thuế, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;

- Tiếp tục triển khai quyết liệt và kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2020 đạt tỷ lệ Tổng cục Thuế giao;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2018;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và kiểm tra sau thông quan; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế và kiểm tra sau thông quan; chú trọng thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực có rủi ro cao, như: hoạt động khoáng sản; kinh doanh bất động sản, ăn uống, thương mại điện tử, dịch vụ lưu trú; địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp ngoại tỉnh...;

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu; phòng, chống gian lận thương mại; gian lận giá nhập khẩu hàng hoá qua biên giới. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, gian lận thương mại;

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bán, cấp hoá đơn lẻ, ngăn chặn tình trạng hợp thức hoá chứng từ gây thất thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế;

- Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn điều hành, thi hành chính sách thuế. Từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế,

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp theo quy định. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, ổn định việc làm, phát triển đối tượng tham gia BHXH;

- Thực hiện các giải pháp tăng nhanh và bền vững diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân về việc xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 17, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 216, Bộ luật hình sự năm 2015;

- Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã hàng tháng báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện về tình hình thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời tham mưu chỉ đạo công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn;

3. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm, trong đó:

a) Kho bạc Nhà nước Nghệ An: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận uỷ nhiệm thu trong công tác thu NSNN; Kịp thời trích thu 2% thuế GTGT trên tổng khối lượng thanh toán đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công bằng nguồn vốn NSNN và các khoản nợ thuế khi giải ngân vốn; cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu của chủ đầu tư và người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế; Kiểm soát việc thanh, quyết toán kinh phí NSNN để đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng được NSNN đảm bảo và việc trích kinh phí đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị hưởng lương từ NSNN.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An: chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn:

- Phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận uỷ nhiệm thu trong công tác thu nộp thuế; thực hiện cung cấp thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thuế; thực hiện trích tiền kịp thời từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế theo Quyết định cưỡng chế của cơ quan Thuế và quy định của pháp luật. Trên cơ sở của pháp luật hiện hành, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc buộc trích tiền từ tài khoản của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH, BHYT;

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện đề án “Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ban hành theo Quyết định 2996/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An”.

c) Công an tỉnh:

- Chủ động nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự;

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế như các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế, in ấn, mua bán sử dụng trái phép hoá đơn. Điều tra, xử lý kịp thời, theo quy định đối với các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế, hóa đơn. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo hiểm. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, bảo hiểm xã hội, gian lận, chây ỳ; nợ thuế, bảo hiểm xã hội lớn; Có phương án quản lý chặt các giao dịch thương mại điện tử, phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động giao dịch thương mại điện tử;

đ) Sở Công Thương: Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường; xây dựng kế hoạch làm việc với các tập đoàn, tổng công ty có chi nhánh hoặc các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn tỉnh để gia tăng sản lượng sản xuất các sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Khuyến khích phát triển công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, mang lại các sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng tăng thu ngân sách cao;

e) Cục Quản lý thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái phép, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bán hàng không xuất hóa đơn, ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế; mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc;

g) Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với cơ quan Thuế định kỳ có văn bản báo cáo Cục Đăng kiểm về thông tin các phương tiện vi phạm nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải để Cục đăng kiểm cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

h) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghêm túc các nội dung theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

i) Bưu điện tỉnh: chỉ đạo các đơn vị cấp dưới phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do các Chi cục Thuế thành phố, huyện, thị xã ủy nhiệm; Cung cấp thông tin các cá nhân thường xuyên sử dụng dịch vụ chuyển phát (ship COD) theo đề nghị của Cơ quan Thuế;

k) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định trước khi làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại: Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp.

l) Các Sở, ban, ngành: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, thu bảo hiểm với Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế, thu bảo hiểm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cơ quan Thuế, cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh