Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 17 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020; để hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020, đảm bảo nguồn lực tài chính và sự chủ động trong điều hành chi ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Cục Thuế tỉnh

Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, nộp thuế điện tử; rà soát, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; ...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực ngày 01/7/2020), chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung; chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về chính sách, thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND); lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế để tháo gỡ, giải đáp kịp thời cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng công chức ngay từ đầu năm; phấn đấu năm 2020 thu nội địa (trừ thu từ Nhà máy lọc Dầu Dung Quất, thu tiền sử dụng đất) vượt 5% so với mức dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ nợ thuế đến cuối năm 2020 đạt dưới 5% trên tổng số thu ngân sách; chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, tổ chức phân tích, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án đầu tư mới, chống thất thu, trốn thuế. Bám sát Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý, triển khai quyết liệt các Phương án thu nợ đã được phê duyệt, xác định nhiệm vụ thu nợ là trọng tâm, hàng đầu trong năm 2020; xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện kiên quyết việc cưỡng chế tất cả các khoản nợ thuế để thu NSNN, hạn chế nợ mới phát sinh; tăng cường đối chiếu, rà soát nợ đọng với người nộp thuế để công khai minh bạch nợ đọng thuế, nhất là nợ của cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá các nguồn thu còn tiềm năng, các ngành nghề, lĩnh vực còn thất thu; phối hợp các sở, ban ngành, địa phương có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Khu dân cư để kịp thời thu tiền sử dụng đất, nhất là các dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư như: Khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu dân cư đường Bầu Giang - Cấu Mới, Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê,..; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế do UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo trong các lĩnh vực: Khai thác tài nguyên, khoáng sản; kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng giá; kinh doanh vận tải; hoạt động thương mại điện tử;..

2. Cục Hải quan tỉnh

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ, kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động xuất, nhập, khẩu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2020 vượt trên 5% dự toán HĐND tỉnh giao; thường xuyên thu thập thông tin, kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; nhất là các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có rủi ro cao.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các Cảng biển trên địa bàn tỉnh để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực phối hợp với Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Các sở, ban ngành: Tăng cường sự phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cụ thể:

a) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế; nhất là các khoản thu do ngành tài chính quản lý như: Thu tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả thanh tra, kiểm toán; kịp thời xác định các khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, thông báo kịp thời cho cơ quan Thuế; xác định tiền bảo vệ, phát triển đất lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thông báo cho người sử dụng đất nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá, xây dựng phương án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh và yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án khu dân cư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với NSNN, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

- Thẩm định chặt chẽ việc cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; xử lý thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác quản lý thu thuế đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác trên địa bàn.

- Tiếp tục lập thủ tục cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính; xác định đầy đủ các thông tin liên quan về diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng, vị trí và giá của từng loại đất trồng lúa trước khi chuyển mục đích sử dụng; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng để cơ quan thuế thực hiện thu tiền sử dụng khu vực biển theo quy định; xử lý thu hồi đất đối với các dự án mà chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, đất được giao hoặc cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, bỏ địa chỉ kinh doanh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục động viên các doanh nghiệp vãng lai có hoạt động kinh doanh thường xuyên trên địa bàn tỉnh thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có tư cách pháp nhân tại Quảng Ngãi để tăng thu cho ngân sách tỉnh; chuyển thông tin về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án cho cơ quan Thuế để quản lý thuế; tăng cường công tác hậu kiểm vốn điều lệ doanh nghiệp đã đăng ký, kiểm tra tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó xin thành lập mới doanh nghiệp để trốn thuế, kịp thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh có biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế.

d) Sở Giao thông thông vận tải: Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, pháp luật về kinh doanh vận tải đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trên địa bàn.

đ) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi: Chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ đầy đủ, kịp thời số thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách phát sinh trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng theo quy định; tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh để thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Ouất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp của các ngành nghề, lĩnh vực theo quy hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư để đưa dự án vào sản xuất kinh doanh; xác định các khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp theo quy định, thông báo kịp thời cho người sử dụng đất thực hiện nộp ngân sách nhà nước; phối hợp chuyển thông tin về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án,... cho cơ quan Thuế để quản lý thuế; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

g) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi: Chỉ đạo, hướng dẫn các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tăng cường các giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp nộp thuế điện tử và trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và hoạt động khác giao dịch qua Ngân hàng.

h) Công an tỉnh: Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, kịp thời phối hợp thu hồi nợ thuế; kết nối, tiếp nhận thông tin với cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

i) Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành như: Cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng,... tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường, các quy định về vận chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; tăng cường kiểm tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán của cơ quan chức năng; kiểm tra xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo; kịp thời phối hợp với cơ quan Thuế để xử lý các trường hợp sai phạm để truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

k) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trên phương tiện thông tin đại chúng. Công khai thông tin những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhằm khuyến khích, động viên; đồng thời, công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế, phản ánh những vi phạm pháp luật về thuế khi có đề nghị của cơ quan Thuế.

4. UBND các huyện, thành phố

- Tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn; phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện, thành phố giao; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo thu tại các địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp có doanh thu, số thuế nộp lớn, các lĩnh vực chưa khai thác hết nguồn thu; phối hợp với cơ quan Thuế nghiên cứu, xây dựng và tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trên những lĩnh vực: Kinh doanh vận tải bằng ô tô, kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với Chi cục Thuế bám sát Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính, triển khai quyết liệt các Phương án thu nợ đã được phê duyệt, xác định nhiệm vụ thu nợ là trọng tâm, hàng đầu trong năm 2020; tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN; thường xuyên tổ chức đối thoại, đối chiếu, rà soát nợ đọng với người nộp thuế để công khai minh bạch nợ đọng thuế, nhất là nợ của cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế đạt dưới 5% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

5. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh:

- Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp trọng tâm về quản lý nguồn thu, tổ chức việc thu ngân sách nhà nước hiệu quả.

- Xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tổ chức làm việc với những doanh nghiệp trọng điểm có số nộp ngân sách lớn, các doanh nghiệp nợ thuế lớn nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng nộp thuế để kịp thời động viên, tháo gỡ.

6. Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi (QISC)

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khu dân cư, nhằm đảm bảo đủ điều kiện để bán đấu giá, góp phần hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất do HĐND tỉnh giao; đối với các dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, khu dân cư đường Bầu Giang - Cầu Mới, khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê,... khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai tổ chức bán đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất nộp NSNN ngay trong quý I/2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Nhà nước - CN Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT-TH tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Thành viên BCĐ chống thất thu NS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi (QISC);
- VPUB, CVP, PCVP, các P.ng/cứu, CBTH;
- Lưu VT, KT.bngoc01

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng