Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020; góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế cấp huyện (hoặc khu vực) tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu theo kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức dự toán UBND tỉnh giao.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền các chính sách thuế, phí, lệ phí mới bổ sung, sửa đổi; cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, tạo nguồn thu bền vững, lâu dài cho ngân sách Nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế, các đơn vị liên quan quản lý tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Thuế nghiên cứu, xây dựng và tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, du lịch, vận tải, khoáng sản, thương mại dịch vụ, hộ thuế khoán, các hộ kinh doanh không nộp thuế,...yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để quản lý thuế.

- Chỉ đạo nâng cao vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 208/2015/TT- BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; phối hợp với Chi cục Thuế rà soát, điều tra để quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh chặt chẽ, tính đúng, tính đủ thuế sát với thực tế kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HHND tỉnh khóa IX; các Quyết định số 4122/QĐ-UBND, số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã giao cho các ngành, địa phương.

- Tập trung giải quyết các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất kinh doanh phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm hành động của năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, của UBND tỉnh tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, cụ thể:

a) Sở Tài chính

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải nộp qua thanh tra, kiểm toán; tăng cường phối hợp thu các khoản phí, lệ phí, thu khác tại các cơ quan, đơn vị phải nộp ngân sách theo quy định; đẩy nhanh công tác thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và ghi thu - ghi chi qua ngân sách Nhà nước; Tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất, kịp thời thẩm định, thông báo cho các cơ quan trình phê duyệt để các đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất kịp thời hạn theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi cập nhật, tham mưu kịp thời hệ số điều chỉnh bảng giá đất, giá tính thuế tài nguyên, giá tài sản để thu lệ phí trước bạ, phù hợp với thực tế thị trường, tham mưu ban hành, điều chỉnh, hướng dẫn về phí, lệ phí theo thẩm quyền, phù hợp với thực tế nhằm chống thất thu NSNN.

- Phối hợp với các Sở, ngành giám sát chặt chẽ, kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm về kê khai niêm yết giá, chế độ kế toán thống kê, hóa đơn chứng từ; chống thất thu về giá trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn…

b) Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế địa phương trong việc khấu trừ thu thuế giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 3, điều 28, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành. Thực hiện phối hợp rà soát, xử lý sai sót thông tin thu nộp ngân sách Nhà nước với cơ quan Thuế, Ngân hàng ủy nhiệm thu.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình, chủ đầu tư hoàn thành đảm bảo các thủ tục về tạm ứng, quyết toán theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài tỉnh có đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam để quản lý dự án và đăng ký kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Yêu cầu các doanh nghiệp có địa chỉ kinh doanh trên địa bàn tỉnh lập đầy đủ các thủ tục hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật để quản lý.

- Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử liên thông với đăng ký thuế, rút ngắn thời gian và thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan báo cáo hằng quý cho UBND tỉnh về thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Người nộp thuế cố tình chây ỳ nợ đọng thuế; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó xin thành lập mới doanh nghiệp để trốn thuế, kịp thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh có biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế.

- Chỉ đạo các Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp hộ, cá nhân xin cấp phép đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời xử lý theo quy định.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu điều chỉnh, bổ sung các quy định về xây dựng phương án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, rút ngắn thời gian và không thất thoát ngân sách Nhà nước; đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thu tiền sử dụng đất đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp trình duyệt giá đất cụ thể để không vi phạm do chậm thu, bảo đảm kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo quy định.

- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng tiến độ, đảm bảo thời gian quy định; chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh; xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực tế (Đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực) làm cơ sở để cơ quan Thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp.

- Tăng cường tham mưu quản lý tài nguyên khoáng sản, tạo nguồn thu ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với UBND cấp huyện trong quản lý sản lượng khoáng sản, khai thác thực tế đúng với Giấy phép và việc kê khai nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; lưu ý kiểm tra việc tuân thủ lắp đặt Camera tại các mỏ theo quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra thực tế tại các điểm mỏ khai thác, kho bãi khoáng sản theo kế hoạch hoặc đột xuất để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, liên kết khai thác khoáng sản, các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác mỏ trái pháp luật, các trường hợp giấy phép hết hạn nhưng vẫn khai thác; không tham mưu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn cấp phép khai thác khoáng sản, cấp mới dự án đối với doanh nghiệp có nợ thuế, nợ nghĩa vụ về tài chính khi cơ quan Thuế đã áp dụng cưỡng chế nợ thuế nhưng không thu hồi được nợ; khi thực hiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn Giấy phép phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp văn bản xác nhận chấp hành tốt pháp luật về thuế (kê khai, nộp thuế, không còn nợ thuế đến thời điểm cấp phép, gia hạn…).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết nhanh thủ tục về đất đai, tham mưu thực hiện đúng các quy định về giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp tốt với các cơ quan Thuế trong việc trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

đ) Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh động viên, khuyến khích các doanh nghiệp (trong các lĩnh vực thủy Điện, may mặc...) trên địa bàn tỉnh thành lập pháp nhân để kê khai nộp đủ thuế.

e) Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội Quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN; phối hợp thu hồi nợ đọng thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế; đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vãng lai, bán hàng lưu động trên địa bàn.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác được phân công theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kinh doanh trái phép; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng, cửa hiệu…; phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp hàng vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ, hàng lậu, hàng giả nhằm ngăn chặn và chống thất thu ngân sách.

g) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc tiếp tục thực hiện giải pháp quản lý thuế sau khi dán tem các cơ sở kinh doanh xăng dầu; định kỳ phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra chỉ số đồng hồ bán xăng dầu đối chiếu với số lượng kê khai thuế để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế bán ra, sử dụng các hình thức tác động vào thiết bị đo lường làm sai lệch chỉ số đo đếm, gian lận thuế.

h) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đề xuất giải pháp chống thất thu thuế qua giá cho thuê phòng khách sạn, homestay, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô. Thường xuyên cung cấp số lượng lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để quản lý giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chống thất thu thuế.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng tư cách pháp nhân, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các đơn vị trong nước để hoạt động trái phép.

i) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, phối hợp chuyển danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động gửi đến Cục Thuế để theo dõi quản lý chặt chẽ thuế Thu nhập cá nhân của lao động là người nước ngoài.

k) Sở Thông tin - Truyền thông:

Phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về thuế cho người nộp thuế nhất là năm 2020 nhiều văn bản pháp luật về thuế thay đổi theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu quản lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng qua mạng, kinh doanh dịch vụ thông qua các nền tảng internet: google, facebook, youtube…Để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

l) Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan Thuế rà soát và có biện pháp xử lý đối với các hộ, doanh nghiệp có kinh doanh vận tải nhưng không có Giấy phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu kinh doanh vận tải.

m) Công an tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế; thu hồi nợ đọng thuế, phối hợp trao đổi thông tin các doanh nghiệp mua bán hoặc có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm xử lý hoặc ngăn chặn kịp thời theo đúng quy định. Chỉ đạo bộ phận Cảnh sát giao thông phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật.

n) Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam:

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; tuyên dương những tổ chức cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phản ảnh kịp thời những tổ chức, cá nhân nợ đọng tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế khi có đề nghị của cơ quan Thuế; thường xuyên tuyên truyền về sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử.

o) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam

Tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thông qua các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng theo quy định.

3. Cơ quan Thuế

- Phối hợp với UBND cấp huyện, các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 16/12/2019, số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020.

- Triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thu NSNN, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán giao năm 2020. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, nộp NSNN hàng tháng, quý, tăng cường công tác dự báo, đánh giá tác động của chính sách đối với các nguồn thu lớn, những nguồn thu tăng/giảm đột biến, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; đồng thời, tham mưu các giải pháp chống thất thu, xây dựng cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu đề xuất các giải pháp một cách tổng thể, bao quát, hiệu quả như một đề án quản lý chống thất thu hiệu quả và tăng cường thu nợ thuế.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Thuế, hợp nhất Chi cục thuế khu vực đảm bảo hiệu quả; tổ chức bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục thuế khu vực để thuận lợi trong tiếp nhận giải quyết các thủ tục hồ sơ về thuế của doanh nghiệp, người dân theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, các chi nhánh, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; phối hợp với Sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp quản lý thu, tăng cơ sở thu, chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, lưu trú, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, thủy điện, thương mại điện tử, thuế nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp nộp thuế vãng lai, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chú trọng chống chuyển giá…Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh; yêu cầu làm thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 16 điều 4 và Khoản 3 điều 45 Luật doanh nghiệp; Khoản 9 điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.

- Thực hiện quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh đảm bảo theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, phối hợp với Hội đồng tư vấn điều tra doanh thu, xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh, đảm bảo công khai, công bằng, đúng pháp luật thuế chống thất thu, bỏ sót hộ, lưu ý chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 416/UBND-KTTH ngày 21/01/2020 về thực hiện các đề nghị của UBMTTQVN tỉnh về quản lý thuế trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ việc ngừng, nghỉ kinh doanh của các cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu thuế.

- Chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế lớn, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế; tăng cường công tác thu nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách. Tổ chức thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu phát sinh, hạn chế thấp nhất số nợ thuế phát sinh mới.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (b/c);
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP; các phòng CV;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh