Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép thăm dò Khoáng sản - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép thăm dò Khoáng sản - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-124854-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân các huyện, Sở Công thương, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Nộp Hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước trước ngày giấy phép hết hạn là 30 ngày
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng