Thủ tục hành chính: Xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-124864-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, Sở Công thương, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng