Thủ tục hành chính: Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-215328-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp thẩm định: 40 ngày.
- Trường hợp không thẩm định: 20 ngày (Tiết a, b Điểm 1 Khoản 8, Điều 1 của Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng