Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) (lần đầu) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) (lần đầu) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-235106-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (Khoản 2 Điều 7, Thông tư 48/) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp (Trường hợp cần có báo cáo khắc phục những tồn tại: sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục những tồn tại).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc“ (GDP) (có hiệu lực 03 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng