Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS959
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Theo lĩnh vực được cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực (Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực: theo lĩnh vực được cấp phép)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng