Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ quy hoạch (Đối với khu vực đã có QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt)- Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ quy hoạch (Đối với khu vực đã có QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt)- Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS14
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng