Thủ tục hành chính: Giới thiệu địa điểm thuê đất (chính thức) xây dựng công trình và cấp chứng chỉ quy hoạch trong khu công nghiệp - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giới thiệu địa điểm thuê đất (chính thức) xây dựng công trình và cấp chứng chỉ quy hoạch trong khu công nghiệp - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128807-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Giải quyết trên thực địa
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo giới thiệu địa điểm thuê đất (chính thức) xây dựng công trình và chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng