Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-086729-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Giải quyết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: - Trong buổi làm việc
- 02 ngày làm việc (đối với trường hợp yêu cầu số lượng chứng thực lớn)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng