Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS671
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng