Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 102/TTr-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2014; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 131/STP-VB ngày 04 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính được ban hành mới, 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu kinh tế; 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (kèm theo các phụ lục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC) (b/c);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HỆ THỐNG
(Kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND, ngày 24/3/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

1. Luật Xây dựng năm 2003.

2. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

3. Luật Quảng cáo năm 2012.

4. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

5. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP , ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

6. Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

7. Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

8. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

9. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

10. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

11. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

12. Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

13. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

14. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

15. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

16. Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

17. Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

18. Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

19. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn Thông.

20. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.

21. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

22. Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

23. Nghị định số 15/2013/NÐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

24. Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

25. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

26. Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

27. Thông tư liên tịch 06/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

28. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

29. Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

30. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

31. Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản.

32. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

33. Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

34. Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

35. Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

36. Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

37. Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

38. Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

39. Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

40. Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư.

41. Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

42. Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

43. Thông tư số 01/2013/TT-BXD , ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

44. Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

45. Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

46. Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

47. Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

48. Quyết định số 25/2009/QÐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Ðồng Tháp về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

49. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

50. Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài.

51. Công văn số 546/UBND-XDCB ngày 16/10/2009 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc chủ trương thực hiện cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng điện thoại di động mặt đất.

52. Công văn số 32/UBND-LTPP ngày 29/01/2010 của UBND Tỉnh về việc thu và sử dụng lệ phí thẩm định dự án.

53. Công văn số 2241/BTC-CST ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia thiết kế cơ sở.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN