Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-138209-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày ( ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng