Thủ tục hành chính: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị hỏng bằng - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị hỏng bằng - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269120-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Nếu nộp trực tiếp giải quyết 01 ngày làm việc; nếu nộp qua đường bưu điện 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng