Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chứng thực giấy ủy quyền - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-268285-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực (kèm theo Giấy ủy quyền, có đóng giấu giáp lai)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng