Thủ tục hành chính: Yêu cầu hoãn thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu hoãn thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS869
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoãn thi hành án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng