Thủ tục hành chính: Xử lý đơn - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-100179-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp/địa chính (tuỳ từng đơn vị) - Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo phải thụ lý giải quyết nếu thuộc thẩm quyền, nếu không phải nói rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển đơn, phiếu hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xử lý đơn - Hà Nội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định
Bước 2: Phân loại đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xử lý đơn - Hà Nội

Đơn (khiếu nai, tố cáo)
Tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại, tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xử lý đơn - Hà Nội

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xử lý đơn - Hà Nội

Thủ tục hành chính liên quan Xử lý đơn - Hà Nội

Thủ tục hành chính liên quan hiệu lực
1. Xử lý đơn - Hà Nội

Menu