Thủ tục hành chính: Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS567
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ dự án biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng