Thủ tục hành chính: Xác nhận gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT cho chủ vận chuyển - Thanh Hoá

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT cho chủ vận chuyển - Thanh Hoá

Số hồ sơ: T-THA-208370-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào phần Xác nhận gia hạn giấy phép của bản gốc Giấy phép quản lý Chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng