Thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý (trường hợp không phải vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại) - Thanh Hoá

Thông tin thủ tục hành chính Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý (trường hợp không phải vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại) - Thanh Hoá

Số hồ sơ: T-THA-208372-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng