Thủ tục hành chính: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-119635-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc; trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn tối đa không quá hai mươi (20) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng