Thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074282-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xác nhận đề án bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tối đa là 15 ngày làm việc. Trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thời hạn tối đa không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng