Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-104123-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây. (Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú nội dung xác định lại giới tính; Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được ghi chú nội dung xác định lại giới tính; Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng