Thủ tục hành chính: Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-119937-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có khiếu nại. Trong đó: - Đối với Sở Nội vụ: 07 ngày; - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng