Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6191-1 : 1996

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM SỐ BÀO TỬ VI KHUẨN KỊ KHÍ KHỬ SUNFIT (CLOSTRIDIA) - PHẦN 1 - PHƯƠNG PHÁP TĂNG SINH TRONG MÔI TRƯỜNG CẤY LỎNG

Water quality - Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) - Part 1: Method by enrichment in a liquid medium

1. Phạm vi áp dụng

Phần này của tiêu chuẩn quy định phương pháp phát hiện và đếm số lượng bào tử của các vi khuẩn kị khí khử sunfit (Clostridia) bằng cách tăng sinh trong môi trường cấy lỏng.

2. Lĩnh vực áp dụng

Phương pháp này có thể áp dụng đối với mọi loại nước kể cả nước đục.

3. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 3696 Nước dùng cho phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5992 : 1995 (ISO 5667-2) Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

TCVN 5993 : 1995 (ISO 5667-3) Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

ISO 8199 Chất lượng nước - Hướng dẫn chung cho việc kiểm tra vi sinh vật bằng cách đếm số lượng vi sinh vật trên môi trường nuôi cấy.

4. Định nghĩa

Sử dụng các định nghĩa sau đây cho mục đích của tiêu chuẩn ...