Thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-155598-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng