Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-116984-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng