Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-142558-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng