Thông tư

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 14.894 văn bản

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/03/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/03/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/03/2022, Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 23/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 23/03/2022, Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 19/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 23/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 22/03/2022, Dự thảo Thông tư quy định mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 19/03/2022, Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 19/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 15/03/2022, Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 15/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 12/03/2022, Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 3/2022/TT-BNV Ngày ban hành: 12/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 11/03/2022, Dự thảo Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 08/03/2022, Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 17/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 08/03/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/03/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 04/03/2022, Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 15/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 04/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/03/2022, Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 04/03/2022 Hiệu lực:
Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 28/02/2022, Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 14/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 28/02/2022, Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 28/02/2022, Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 28/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 25/02/2022, Thông tư 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BKHCN Ngày ban hành: 25/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/02/2022, Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 12/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 22/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 21/02/2022, Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 11/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 21/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 02/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 18/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 18/02/2022, Thông tư 02/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 18/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 03/2022/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 18/02/2022, Thông tư 03/2022/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 18/02/2022, Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BYT Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 18/02/2022, Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 17/02/2022, Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2022/TT-BTTTT Ngày ban hành: 17/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN và 08/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 16/02/2022, Thông tư 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN và 08/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2022/TT-BKHCN Ngày ban hành: 16/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 14/02/2022, Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 14/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 10/2022/TT-BTC quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 14/02/2022, Thông tư 10/2022/TT-BTC quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 10/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 14/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 14/02/2022, Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 14/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 02/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày 11/02/2022, Thông tư 02/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 11/02/2022 Hiệu lực:
Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 10/02/2022, Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 10/02/2022 Hiệu lực: